Zákaznická podpora:chci@oblack.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Oblack s.r.o., která je provozovatelem e-shopu O'black.cz, považuje ochranu a důvěrnost vašich osobních údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s legislativou, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (“GDPR”). Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. Prostřednictvím tohoto dokumentu bychom Vám chtěli poskytnout veškeré nutné informace o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, a také o právech, která Vám v souvislosti s jejich zpracováním náleží.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost O'black s.r.o., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Prvního pluku 621/8a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 282 469 26, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135103 (“O'black”, “my” nebo “nás”).

2. Zásady ochrany osobních údajů

O'black je při zpracování osobních údajů vázán zejména následujícími zásadami:

 • osobní údaje musí být zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
 • osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k předmětnému účelu;
 • při zpracování osobních údajů je nutné brát ohled na jejich přesnost;
 • osobní údaje mohou být uchovávány pouze po nezbytnou dobu; a
 • osobní údaje musí být zpracovávány pod náležitým zabezpečením.

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

O'black zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje, např. jméno, příjmení, IČ, klientské číslo;
 • kontaktní údaje, např. adresa, email, telefon, číslo účtu;
 • historie Vašich objednávek;
 • údaje o Vašich tělesných mírách, vyrábíme-li pro Vás oděv na míru;
 • fotky z měření a předání;
 • soubory cookies (viz bod 10).

4. Právní základ zpracování osobních údajů

O'black zpracovává Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů:

 • plnění smlouvy mezi O'black a Vámi podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • oprávněný zájem správce (zejména zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • v některých případech Vás můžeme také požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5. Účely zpracování osobních údajů

O'black zpracovává osobní údaje zejména pro následující účely:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem;
 • marketingové aktivity, zejména zasílání obchodních sdělení.

6. Povinnost poskytnout osobní údaje

Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro její úspěšné vyřízení. Poskytnutí těchto osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez nich není možné smlouvu s O'black uzavřít.

Nejste však povinen poskytnout osobní údaje, jejichž zpracování je založeno na souhlasu. Pokud odmítnete tento souhlas udělit, na uzavření smlouvy to nebude mít žádný vliv.

7. Doba uchovávání údajů

O'black uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a O'black a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, je-li zpracování založeno na právním titulu podle bodu 4 písm. a.;
 • po dobu, jakou než je z Vaší strany uplatněno právo vznést námitku, je-li zpracování založeno na právním titulu podle bodu 4 písm. b.;
 • po dobu stanovenou v příslušném souhlasu nebo než je tento souhlas odvolán, je-li zpracování založeno na právním titulu podle bodu 4 písm. c.

Po uplynutí stanovené doby, je O'black povinen Vaše osobní údaje smazat.

8. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou předávány příjemcům za účelem řádného plnění smlouvy mezi Vámi a O'black. Takovými příjemci jsou zejména naši sales manažeři, subdodavatelé a zásilkové společnosti.

Dalšími příjemci mohou být subjekty, které pro nás zajišťují marketingové služby (např. rozesílku newsletterů), účetní služby a cloudové služby.

Vaše osobní údaje jsou v těchto případech předávány pouze v nezbytně nutném rozsahu.

O'black nepředává Vaše osobní údaje mimo Evropskou unii.

9. Vaše práva

Primárním nositelem osobních údajů jeste vždy Vy, a proto máte vůči svým osobním údajům následující práva, která jsou podrobněji specifikovaná GDPR:

 • právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu dle čl. 16 GDPR,
 • právo na výmaz dle čl. 17 GDPR (tzv. právo být zapomenut),
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR (zejména v případě přímého marketingu),
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na naší adresu nebo email a
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že byla porušena Vaše práva.

10. Cookies

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují některé informace o Vaší návštěvě (např. přihlašovací údaje, jazyk atd.)

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například personalizaci stránek či pro sběr agregovaných dat pro analytické účely.

Více informací o souborech cookies můžete najít např. na stránce www.aboutcookies.org.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud nastavení nezměníte. Toto nastavení prohlížeče se považuje za souhlas se zpracováním osobních údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče, čímž však omezíte některé funkce našich webových stránek. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

Jaké cookies používáme?

Název Účel Pro všechny uživatele
CookiesOK Souhlas s použitím cookies Ano
externalFontsLoaded Načítání fontů Ano
informationBanner Informační proužek Ano
pcart Hash spojující uživatele s aktuálně uloženým košíkem Ano
NOCACHE Vypíná cache adminům Pouze pro přihlášeného admina
PHPSESSID Session návštěvníka Ano
affiliateUniqueAccessId Po příchodu přes affiliate link Ne
displayDesktop Desktop verze Ne
SRV_ID Vysoká dostupnost cookies Ano

11. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s Informacemi o zpracování osobních údajů.

O'black je oprávněn Informace o zpracování osobních údajů jednostranně měnit.. Případné nové verze zveřejníme na svých internetových stránkách a zároveň Vám ji zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.